Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kody odpadów komunalnych podlegające wpisowi do rejestru działalności regulowanej

W związku z pytaniami dotyczącymi wydania interpretacji w sprawie rodzajów odpadów komunalnych, jakie podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może wskazać we wniosku o wpis, a które następnie są wpisywane do rejestru przez organ prowadzący rejestr, Departament Gospodarki Odpadami uprzejmie informuje, że zajmuje następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Na tle obowiązującego katalogu odpadów stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) powstaje problem, czy odpady komunalne należy klasyfikować wyłącznie jako odpady z grupy 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, czy niektóre odpady o specyficznych właściwościach można zakwalifikować poza tą grupą - do innych grup odpadów - mimo iż nadal pozostaną odpadami komunalnymi. Powołane rozporządzenie zawiera poza katalogiem odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych pewne wskazówki dotyczące sposobu klasyfikowania odpadów. Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.

Problemy powstają przede wszystkim z tego rodzajami odpadów komunalnych, dla których zostały wprowadzone wymagania w zakresie ich selektywnego zbierania oraz osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu czy odzysku innymi metodami, a dla których brak jest w grupie 20 odrębnych rodzajów odpadów. Problem ten dotyczy przede wszystkim opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zaklasyfikowanie tych odpadów do rodzaju 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny nie oddawałoby ich charakteru i mogłoby rodzić problemy z wykazaniem osiągniętych przez Polskę poziomów wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 te opony powinny być klasyfikowane jako odpad o kodzie 16 01 03.z 22.11.2008, str. 3). Dlatego też rozporządzenie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), które weszło w życie 20 czerwca 2012 r., we wzorze sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wśród odpadów, które należy uwzględnić w części VI dotyczącej poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych, wskazuje następujące odpady z grupy 17 - 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odpady niebezpieczne budowlane i rozbiórkowe mogą być odpadami komunalnymi tylko w przypadku, gdy pochodzą z gospodarstw domowych. W takim przypadku odpady te powinny być również klasyfikowane jako odpowiednie odpady z grupy 17, brak jest bowiem możliwości zaklasyfikowania tych odpadów w grupie 20.

W zakresie opon na gminach ciąży jedynie obowiązek zapewnienia ich selektywnego zbierania i odbierania, z tym, iż również w grupie 20 ten rodzaj odpadów nie został wymieniony. Dlatego też zużyte opony powinny być klasyfikowane jako odpady o kodzie 16 01 03.

Powrót do góry