Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Przegląd resortu środowiska

Prezentujemy dotychczasowe osiągnięcia i plany Ministerstwa Środowiska na rok 2017.

Działania od momentu powołania rządu

Konsekwentna realizacja programu. Zasoby przyrodnicze muszą uczestniczyć w rozwoju gospodarczym,  gdzie celem jest zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój to wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem przyrodniczym i poszanowaniem praw człowieka. Człowiek podmiotem zrównoważonego rozwoju

Polska jest unikatem pod względem zasobów przyrodniczych i koncepcji zrównoważonego rozwoju (przebogate zasoby energetyczne, rekordowe sukcesy w zakresie redukcji emisji GHG i unikatowy stan środowiska przyrodniczego – występowanie wszystkich dziko żyjących gatunków tej strefy geograficznej).

Podstawowe zagrożenia  dla rozwoju gospodarczego w dniu powstania rządu Prawa i Sprawiedliwości i konieczność działań w obszarach: finanse, pakiet klimatyczno energetyczny, ziemia leśna, Natura 2000, gospodarka wodna, prawo geologiczne, odpady, powietrze;

Finanse:  NFOŚiGW i BOŚ

Zreorganizowano i przyspieszono proces absorpcji środków unijnych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W roku 2016 podpisano 1732 umowy na ponad 9 mld zł ze środków krajowych i unijnych, zapewniając środki na realizację projektów.

Reanimowano Bank Ochrony Środowiska, będący jednym z nielicznych banków całkowicie polskich. Poprzez zmiany kadrowe, organizacyjne i dofinansowanie wartość akcji wzrosła z 9 zł w momencie objęcia rządów  przez PiS osiągając obecną wartość na poziomie 14 zł.  Wartość akcji w końcu roku 2007 (utrata władzy przez PiS) kształtowała się na poziomie 80 zł.

Pakiet klimatyczno-energetyczny

Przyjęty w roku 2008 pakiet klimatyczno-energetyczny, nastawiony jedynie na dekarbonizację atmosfery poprzez redukcję emisji CO2 w wybranych działach produkcji (energia elektryczna, ciepło, stal, cement, szkło, papier) był sprzeczny z ideą Konwencji klimatycznej i protokółem z Kioto. Blokował polskie zasoby energetyczne w postaci węgla, pomijał polskie sukcesy redukcyjne wynikające z protokółu z Kioto i uzależniał Polskę od obcych źródeł energii i obcych technologii.

Działanie

Przeprowadzono renegocjacje pakietu klimatyczno-energetycznego w duchu Konwencji klimatycznej i protokółu z Kioto celem budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w oparciu o polskie zasoby energetyczne (węgiel, zasoby geotermalne, biomasa) i zastąpienia koncepcji dekarbonizacji koncepcją neutralności klimatycznej poprzez przywiązywanie tej samej wagi dla zmniejszania koncentracji CO2 w atmosferze zarówno redukcji emisji, jak i pochłanianiu tego gazu poprzez lasy i gleby. 

 • Minister Środowiska współtworzył (podczas szczytu COP21 w grudniu 2015 r. w Paryżu), a następnie koordynował podpisanie przez Polskę (22 kwietnia 2016 r.) oraz proces ratyfikacji (7 października 2016 r.) Porozumienia paryskiego. Przyjęcie Porozumienia paryskiego zastępującego Protokół z Kioto, zgodnie z którym polityka klimatyczna od 2020 roku do końca obecnego wieku  ma dążyć do neutralności klimatycznej, gdzie redukcji emisji i pochłanianiu przypisano taką samą rolę w zakresie zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Pochłanianie jest nieodzowne do regeneracji gleb i lasów, co z kolei ma bezpośredni wpływ na jakość powietrza, jakość wody,  ochronę bioróżnorodności, produkcję żywności, a dalej eliminacje głodu i hamowanie migracji celem poszukiwania wody pitnej i żywności. Wielkim sukcesem Polski było włączenie lasów, jako podstawowego pochłaniacza dwutlenku węgla w kształtowaniu polityki klimatycznej świata, dla hamowania antropogenicznych zmian klimatu oraz regeneracji gleb, regeneracji lasów, ochrony bioróżnorodności, poprawy jakości powietrza, poprawy jakości wody, likwidowanie głodu i migracji ludzi w poszukiwaniu żywności i wody. Stało się tak również dzięki stanowczemu stanowisku Pana Prezydenta Andrzeja Dudy na 70 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w nowym Jorku w 2015 roku jak też Pani Premier Beaty Szydło podczas COP 21 w grudniu 2015 roku w Paryżu.
 • Złożenie, z inicjatywy Ministra Środowiska, w dniu 4 stycznia 2016 r. przez Rzeczpospolitą Polską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE („decyzja MSR”).
 • Zainicjowanie przez Ministra Środowiska uchwały Rady Ministrów z dnia 15.03. 2016 r. ws. niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji emisji co wzmacniającą Polskę w sprawach negocjacji dotyczących zmian w pakiecie klimatyczno energetycznym.
 • Organizacja (26-29.04.2016) na terenie wielusethektarowych powierzchni badawczych RDLP Piła i Stacji „D&B” w Tucznie, międzynarodowej konferencji i warsztatów ministerialnych na temat roli lasów borealnych w bilansie CO2 „The role of boreal forest in CO2 balance”, gdzie zaprezentowano ponad dwudziestoletnie badania w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy oraz koncepcje leśnych gospodarstw węglowych.
 • Organizacja, przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju (9-11.05.2016) międzynarodowej konferencji ministerialnej w Tucznie na temat obiegu zamkniętego w terenach niezurbanizowanych „Circular economy, a chance for sustainable development of non-urbanized areas” zakończona stworzeniem pilotażowego programu priorytetowego w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla gmin. Pilotaż ten jest pierwszym przykładem kompleksowego wdrożenia idei obiegu zamkniętego w Europie na terenach niezurbanizowanych gdzie neutralność klimatyczna ma być osiągnięta między innymi poprzez samowystarczalność energetyczną samorządów w oparciu o odnawialne źródła energii.
 • Organizacja (3-4.10.2016) w Tucznie, w ramach objętej przez Polskę prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej w formule V4+Bułgaria, Rumunia z zaproszoną Ukrainą, spotkania ministrów ds. środowiska na temat  polityki klimatycznej i bioróżnorodności w kontekście pochłaniania dwutlenku przez lasy i wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny. Wydarzeniem tego spotkania było zasadzenie pierwszego „Lasu Porozumienia Paryskiego” na terenie nadleśnictwa Tuczno
 • Organizacja (15.10.2016) w Sejmie, z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski, wspólnie z Kongregacją Nauki Wiary Watykanu z udziałem 32 państw świata międzynarodowej konferencji „ Zrównoważony rozwój w świetle Encykliki Ojca świętego „Laudato Si” gdzie wykazano, że polityka klimatyczna wytyczona Porozumieniem Paryskim jest wielką szansą na realizacje zrównoważonego rozwoju świata a Polska to przykład realizacji tej koncepcji.
 • Wprowadzono przez PGL Lasy Państwowe eksperymentalny program leśnych gospodarstw węglowych, mający na celu zwiększenie zdolności polskich lasów do akumulacji węgla organicznego i obrót jednostkami dodatkowo pochłoniętego dwutlenku węgla.
 • Zwieńczeniem aktywności Polski jest powierzenie Polsce, organizacji dwudziestej czwartej konferencji stron tej Konwencji Klimatycznej  w roku 2018. Uzyskano to głosami prawie 200  państw świata, co świadczy o bardzo dobrej pozycji naszego kraju. Polska będzie gościła w roku 2018 około 40 tys. osób reprezentujących te państwa na szczeblu prezydentów, premierów i ministrów. To wielki sukces Polski i wielka szansa na zreformowanie polityki klimatycznej UE opartej o pakiet klimatyczno-energetyczny tak mocno negatywnie wpływający na polską gospodarkę.

Ziemia

Zmiana ustawy o lasach. - Zablokowano możliwości wykupu ziemi lasów prywatnych od 1 maja 2016 roku (Traktat Europejski) przez obcokrajowców dzięki wprowadzeniu prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe, reprezentujące Skarb Państwa.

Natura 2000 z uwzględnieniem Białowieży (przygotowanie do renegocjacji)

Zanik gatunków dziko żyjących (zanik bioróżnorodności) to jeden z najważniejszych problemów świata związany z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Poświęcona jest temu Konwencja o ochronie bioróżnorodności  ONZ, którą akceptowały wszystkie państwa świata, zobowiązując się nie tylko do ochrony tej bioróżnorodności, ale i odtworzenia jej w tych rejonach świata, gdzie działalnością gospodarczą spowodowano jej destrukcję. W Unii Europejskiej drogą do realizacji postanowień Konwencji ochronie bioróżnorodności jest sieć Natura 2000. To unikatowy system konsumujący dyrektywę ptasią i dyrektywę habitatową dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, gdzie wskaźnikiem tego rozwoju jest trwałość występowania dziko żyjących gatunków, siedlisk i siedlisk dla gatunków. Niestety w obecnym wydaniu na terenie Polski zamiast stać się wielką szansą rozwoju, poprzez indolencję i całkowite podporządkowanie aparatu administracyjnego lewackich ideologii ta wspaniała w założeniach sieć stała się nie tylko barierą rozwoju gospodarczego, ale i prowadzi w wielu miejscach kraju do destrukcji siedlisk i zaniku gatunków, czego przykładem jest Puszcza Białowieska. To ten unikat w skali świata w zakresie bioróżnorodności, na skutek pełnej indolencji polskiej biurokracji, zaczął  ulegać destrukcji, a próby ratowania tej bioróżnorodności potraktowano jako barbarzyństwo. Spowodowało to zrozumiałe zaniepokojenie UNESCO i Komisji Europejskiej, która rozpoczęła proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Konieczne renegocjacje wskazujące na to, że Polska to lider w zakresie ochrony bioróżnorodności i wzór dla całej Europy wymagała intensywnej pracy zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym. Oto wykonane działania:

 • Organizacja skutecznego sprzeciwu (Rada Ministrów Środowiska UE w dniu 4.03.20160) przeciw propozycjom zmian dyrektyw bez ich oceny przez poszczególne państwa.
 • Organizacja (12-13.03.2016) przez Ministerstwo Środowiska, Parlamentarny Klub Prawa i Sprawiedliwości, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy współpracy z Parlamentarnym Zespołem d.s Zrównoważonego Rozwoju Europy, Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, z powiadomieniem Komisji Europejskiej i UNESCO konferencji „Puszcza Białowieska- mity, fakty i przyszłość”  Prezentacja wystawy „Puszcza Białowieska – Lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności”.
 • Wdrożono program ratowania Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru Natura 2000 w porozumieniu z UNESCO i Komisją Europejską. W roku 2016 uruchomiono kompleksowy proces oceny siedlisk i gatunków na 1400 powierzchni badawczych obejmujących park narodowy i nadleśnictwa gospodarcze całej polskiej części Puszczy Białowieskiej, inwestując w prace inwentaryzacyjne 5 milionów złotych i angażując ponad 200 specjalistów z zakresy archeologii, paleobotaniki, zoologii, fitosocjologii, siedliskoznawstwa, gleboznawstwa i dendrologii. Inwentaryzacja pozwoli na porównaniu obecnego stanu terenu Puszczy ze stanem z okresu wyznaczania obszarów Natura 2000. Zgodnie z wolą części społeczeństwa na 1/3 obszaru lasów gospodarczych Puszczy Białowieskiej nie będą prowadzone żadne działania ochronne. Pozostałe 2/3 powierzchni zostaną poddane działaniom ochronnym dla ratowania siedlisk Natura 2000 zgodnie z planami zadań ochronnych i ustawą o lasach. Oceny tych dwóch obszarów dokonywać się będzie na bazie kolejnych inwentaryzacji dokonywanych taką samą metodyką.
 • Organizacja (kwiecień 2016 do chwili obecnej) przez Ministerstwo Środowisko z zainteresowanymi parafiami na terenie Polski  obwoźnej wystawy (6 kopii) „Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności”.
 • Złożenie (kwiecień 2016)  przez Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa powodującego zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych  rozmiarach, tj. pogorszenie w znacznych rozmiarach stanu cennych siedlisk na terenie Puszczy Białowieskiej priorytetowych dla Wspólnoty Europejskiej oraz istotne zmniejszenie wartości przyrodniczej
 • Udział (10-17.07.2016) pracowników Ministerstwa Środowiska w 40. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Stambule delegacja z Ministerstwa Środowiska uczestniczyła w negocjacjach, które doprowadziły do przyjęcia korzystnych rozstrzygnięć dla Polski w sprawie Puszczy Białowieskiej. Uwzględniono większość poprawek postulowanych przez Polskę (oficjalnie zgłoszonych przez Kazachstan). Zmiany wprowadzone do projektu decyzji zostały aktywnie poparte podczas sesji plenarnej przez 12 państw: Kazachstan, Portugalię, Chorwację, Peru, Wietnam, Zimbabwe, Jamajkę, Koreę, Liban, Burkina Faso, Azerbejdżan oraz Kuwejt. Decyzja została przyjęta przez Komitet jednomyślnie.
 • Organizacja w Parlamencie Europejskim (31.08.2016) przez Ministerstwo Środowiska i Panią poseł PE Jadwigą Wiśniewską seminarium i wystawy na „Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności”.
 • Wysłanie oficjalnego listu do wszystkich ministrów Środowiska UE listu i oficjalne zgłoszenie na Radzie Środowiska UE w dniu 26.10.2016 roku propozycji uruchomieniu w poszczególnych państwach UE podobnego eksperymentu jak na terenie lasów gospodarczych w Puszczy Białowieskiej celem regeneracji istniejących tam w przeszłości siedlisk co jest zgodne z Konwencją o ochronie bioróżnorodności ONZ i Naturą 2000. Polska zaoferowała pomoc merytoryczną a za wskaźnik odpowiedniego stanu siedlisk użyć żubra, który zniknął z państw Europy zachodniej od 200 do 400 lat temu. Polska zaoferowała dostarczenie odpowiedniej ilości żubrów i pomoc finansową. Mimo, że propozycja została przyjęta z aplauzem na polską ofertę listownie odpowiedziało 5 państw z czego jedynie Bułgaria i Rumunia pozytywnie. Pozostałe (Niemcy, Holandia i Czechy) stwierdziły że bądź to na brak możliwości środowiskowych bądź też na brak akceptacji miejscowej ludności nie są w stanie skorzystać z oferty.
 • Zwieńczeniem aktywności Polski jest rozpoczęcie przeglądu Natury 2000, czego dowodem jest przesłany do konsultacji wszystkim posłom, senatorom, ministrom, wojewodom, starostom, gminom i niezależnym organizacjom dokumentu „Kontrola adekwatności aktów prawnych UE dot. Przyrody (Dyrektywy ptasiej i siedliskowej): Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory z prośbą o opinię do 2.02.2017. Polska ma czas na opinię dla Sekretarza Generalnego Komisji Europejskiej do dnia 10.02.2017 r.

Inne działania

 • Wykonywano aktywny nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim i Lasami Państwowymi oraz doprowadzono do zmniejszenia liczebności populacji dzika w kraju do poziomu 144 tys. osobników i zagęszczenia wynoszącego średnio 0,5 os./km2 ze względu na zalecenia resortu rolnictwa odnośnie ASF.
 • Wykonano ogólnopolską inwentaryzację dzików, w której udział wzięło ponad 85 tys. osób głównie, myśliwych i leśników przy współudziale służb mundurowych i pracowników ośrodków doradztwa rolniczego (ODR). Powierzchnia objęta blisko 9 milionów hektarów lasów pól i łąk  wszystkich form własności.
 • Uruchomiono projekt „Promocja parków narodowych jako marki” finansowanego ze środków  POIiŚ, wartość projektu 5,6 mln zł.
 • Wdrożono procedury wydawania zezwoleń na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i dla środowiska, przez zwiększenie kontroli działań związanych z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi.

Gospodarka wodna

 • Przygotowanie całkowicie nowego projektu ustawy Prawo wodne, spełniającego m.in. warunki ex-ante korzystania z funduszy unijnych (3,5 mld euro), usuwającego naruszenia Polski w zakresie wdrażania prawa unijnego (Ramowa Dyrektywa Wodna – zwrot kosztów usług wodnych, w pełni zarządzanie zlewniowe, czyli w dorzeczach; dyrektywa w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom azotanami pochodzenia rolniczego).
 • Weryfikacja, przygotowanie i opublikowanie Planów Gospodarowania Wodami i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (18 tys. stron). Plany te z jednej strony spełniają warunki ex-ante, a z drugiej strony umożliwiają przeprowadzenie inwestycji w zakresie ochrony przed powodzią, żeglugi śródlądowej, chłodzenia elektrowni cieplnych (Kozienice, Ostrołęka), budowy II stopnia na Wiśle i wielu innych.
 • Uporządkowanie budowy zbiornika Racibórz. Konieczne było zakończenie umowy z dotychczasowym wykonawcą, który żądał dwukrotnego podwyższenia kwoty (z 900 mln na 1800 mln). Zweryfikowano projekty – obecnie będzie ogłoszony przetarg.  Zakończenie inwestycji 2019 r.
 • Poprzedni rząd nie zapewnił finansowania na dokończenie budowy zbiornika Świnna Poręba k/Wadowic na Skawie. Konieczne było przygotowanie specustawy. Termin uruchomienia zbiornika – 2017 r.
 • Przeprowadzenie audytu dla stopnia wodnego Malczyce na Odrze. Dzięki temu udało się zaoszczędzić ok. 300 mln zł i wznowić roboty.
 • Zakończenie 4 aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), co umożliwiło uruchomienie konkursów na środki unijne.
 • Przeprowadzenie wspólnie  NFOŚiGW uproszczeń dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie środowiska – zwiększenie kontraktacji i certyfikacji.

Geologia

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (ponad 300 stron). Trafił pod obrady Rady Ministrów. Decyzją Rady Ministrów ma być podzielony na dwie ustawy. Pierwsza ustawa ma dotyczyć spełnienia wymogów UE. Druga część ma zawierać sprawy gospodarcze.
 • Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej (po uzgodnieniach między resortowych).

Powietrze

 • Opracowano „Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej” przeznaczony do stosowania przez administrację państwową, samorządową,   przedsiębiorców i osoby fizyczne w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej.

Wyzwania na 2017 r.

 • Przeprowadzenie procesu legislacyjnego w zakresie specustawy dot. COP 24.
 • Organizacja spotkania ministrów ds. klimatu Grupy Wschodnioeuropejskiej, w dniach 27-28 kwietnia br. w Polsce. Spotkanie poświęcone będzie wzmacnianiu współpracy w ramach regionu w perspektywie COP 24, w szczególności poprzez wymianę stanowisk na temat kluczowych elementów negocjacji klimatycznych w celu zapewnienia widoczności i znaczenia Grupy Wschodnioeuropejskiej w procesie UN FCCC.
 • Zaangażowanie w działania promocyjno-informacyjne związane z COP24 i celami strategicznymi Polski w obszarze polityki klimatycznej na  forach międzynarodowych (np. OECD).
 • Wznowienie Projektu Greenevo - wsparcie polskich technologii środowiskowych.
 • Rozwój systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) w Polsce,  w tym uruchomienie tzw. Bonu ETV, który będzie finansowany przez NFOŚiGW i będzie stanowił wsparcie dla przedsiębiorstw w procesie weryfikacji.
 • Zaangażowanie Polski w proces przygotowawczy i udział w 3. sesji Zgromadzenia Środowiskowego ONZ (UNEA UNEP, grudzień 2017 r.). Tematem przewodnim będzie kwestia minimalizacji i redukcji zanieczyszczeń, w tym m.in w powietrzu, zanieczyszczeń mórz i oceanów przez plastiki, odpowiednie kształtowanie zarządzania odpadami i chemikaliami.
 • Zorganizowanie I Konferencji w sprawie pomocy Ukrainie w okresie przedakcesyjnym w obszarze "Środowisko", we współpracy z NFOŚiGW.
 • Prace legislacyjne nad transpozycją Dyrektywy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.
 • Nadzorowanie prac poszczególnych resortów nad wypełnieniem rekomendacji KERM pt. „Czyste Powietrze”.
 • Organizacja międzynarodowej konferencji dot. spalania paliw stałych, w tym węgla w gospodarstwach domowych – w ramach ClimateChange and CleanAirCoalition.
 • Proces przed Europejskim Trybunałem w zakresie niedotrzymywania norm jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10.- Przygotowania do objęcia przez Polskę w 2018 r. Prezydencji COP24 w procesie międzynarodowych negocjacji klimatycznych.
 • Zakończenie negocjacji na forum UE ws. rewizji systemu EU ETS oraz sektorów nieobjętych non-ETS, a także LULUCF.
 • Nowelizacja ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • Organizacja przetargu i wyłonienie krajowej platformy aukcyjnej do sprzedaży uprawnień do emisji.

 

Wykaz ustaw z zakresu właściwości Ministra Środowiska

(okres od 13.11.2015 r. do 31.01.2017 r.)

Projekty wniesione przez posłów

Uchwalone ustawy

 • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 995);
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (druk nr 1143);
 • ustawa z 16 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk 642);
 • ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk 570);
 • ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219);
 • ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292);
 • ustawa z dnia 20 maja 206 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315);
 • ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk nr 427);
 • ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk 364);
 • ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 265);
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk nr 103);
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104);
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 105).

Projekty procedowane

 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1199);
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 1127);
 • ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 774).

Ustawy wniesione przez Radę Ministrów

Uchwalone ustawy

 • ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 917);
 • ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 996);
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323);
 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (druk nr 426);
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 1053);
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394) – wnioskodawcą był Minister Środowiska;
 • ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (druk nr 644) – wnioskodawcą był Minister Środowiska.

Procedowane ustawy

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) – wnioskodawcą był Minister Środowiska.
 • projekt ustawy – Prawo wodne.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 • projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej.
 • ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

Wykaz rozporządzeń Ministra  Środowiska lub Rady Ministrów z zakresu właściwości Ministra Środowiska

(okres od 13.11.2015 r. do 31.01.2017 r.)

Wydane rozporządzenia

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądrowego
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry

Procedowane rozporządzenia

 • rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania bezpiecznej odległości
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu monitoringu wód morskich
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie audytu krajobrazowego
 • rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk: Komaszyce (PLH060063); Dolina Krzny (PLH060066); Polichna (PLH060078); Górnej Siniochy (PLH060086); Kornelówka (PLH060091); Ostoja Parczewska (PLH060107); Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej (PLH080032); Bytnica (PLH080034); Lasy Dobrosułowskie (PLH080037); Sulechów (PLH080043); Bory Chrobotkowe koło Bytomca (PLH080048); Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026); Ostoja Nowodworska (PLH140043); Kołacznia (PLH180006);  Sasanki w Kolimagach (PLH200025);  Białe Błoto (PLH220002);  Mierzeja Sarbska (PLH220018); Lemańskie Jodły (PLH240045); Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034);  Ostoja Północnomazurska (PLH280045);  Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051); Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052); Ostoja Iławska (PLH280053).
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Mieleńskie PLH040018
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Panieńskie Skały PLH020009
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chłodnia w Cieszkowie PLH020001
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051
 • rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
 • rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Zamek Świecie, Skwierzyna, Jezioro Janiszowice, Nowogrodzkie Przygiełkowisko, Diabelski Staw koło Radomiska; Cisy w Jasieniu, Kalina-Lisiniec, Leniec nad Wierzycą, Jezioro Kozie, Mechowisko Manowo, Kościół w Kondradowie, Sztolnie w Leśnej, Grądy w Dolinie Odry, Forty w Toruniu, Cyprianka, Cytadela Grudziądz, Ciechocinek, Torfowisko Linie, Gliniska, Hubale
 • rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Kąty, Krowie Bagno, Pastwiska nad Huczywą, Popówka, Stawska Góra, Suśle Wzgórza, Świdnik, Święty Roch, Torfowisko Sobowice, Dolina Sieniochy, Wygon Grabowiecki, Żurawce, Poleska Dolina Bugu, Opole Lubelskie, Puławy, Drewniki, Kamień, Wierzchowiska, Świeciechów, Wrzosowisko w Orzechowie
 • rozporządzenia Ministra Środowiska   w sprawie specjalnych  obszarów ochronysiedlisk: Horodyszcze, Obuwik w Uroczysku Świdów, Dolina Leniwej Obry, Rynna Jezior Obrzańskich, Ujście Noteci  (III transza)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Białowieska PLC200004
 • rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Mopkowy Tunel koło Krzystkowic (PLH080024), Łęgi koło Wymiarek (PLH080059), Czerna (PLH120034), Grądy nad Lindą (PLH100022), Ujście Ilanki (PLH080015) (IV transza)
 • rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Tarnoszyn (PLH060100), Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008), Dolina Ilanki (PLH080009), Kargowskie Zakola Odry (PLH080012), Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)(V transza)
 • rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe (PLH140052), Aleja Pachnicowa (PLH140054), Rzeka San (PLH180007), Murawy w Haćkach (PLH200015), Hopowo (PLH220010), Biała (PLH220016), Orle (PLH220019), Twierdza Wisłoujście (PLH220030), Waćmierz (PLH220031), Górkowski Las (PLH220045) (VII transza)
 • rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk:Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047), Białe Błota (PLH140038), Rogoźnica(PLH140036),Gołe Łąki (PLH140027), Puszcza Kozienicka (PLH140035), Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016), Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (PLH140013), Krogulec (PLH14008), Krynica (PLH120039), Grabinka (PLH140044)(VI transza)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska (VIII transza) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bunkier w Oliwie (PLH220055), Wilcze Błota (PLH220093), Szachownica (PLH240004), Kościół w Radziechowach (PLH240007), Kościół w Górkach Wielkich (PLH240008), Ludny Młyn (PLH240016), Ostoja Dróżno (PLH280028), Dąbrowy Obrzyckie (PLH300003), Ostoja Zgierzyniecka (PLH300007), Puszcza Bieniszewska (PLH300011) (VIII transza)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050) (IX transza)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wukśniki (PLH280038) (IX transza)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niecka Skaliska (PLH280049) (IX transza)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002)(IX transza)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sieraków (PLH300013)(IX transza)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Rzecińskie (PLH300019) (IX transza)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033) (IX transza)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno i Jezioro Ciemino (PLH320036) (IX transza)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001) (IX transza)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mirosławiec (PLH320045) (IX transza)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie: 1) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy (PLH060058) 2) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki (PLH240006) 3) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004) 4) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej (PLH260015) 5) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029) 6) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036) 7) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044) 8) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047) 9) specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Biedrusko (PLH300001) 10) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH30004) 11) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie ( PLH300026) 12) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037) 13) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048) 14) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Struga Białośliwska (PLH300054) 15) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza ( PLH320004) 16) specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017) 17) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Czaplineckie (PLH320039) 18) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warnie Bagno (PLH320047) 19) specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Diabelskie Pustacie (PLH320048) 20) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mirosławiec (PLH320060) 21) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dziczy Las (PLH230060) (X transza)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty/projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nietoperek PLH080003
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Stawy Przemkowskie PLB020003
 • rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową
 • rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadana statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty produktowej
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji, jakie powinny być zawarte w prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru
 • rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowo zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności, sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację
 • rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu w latach 2018 – 2020
 • Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych drewna energetycznego
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa

Decyzje

 • 436 decyzje zezwalające na odstępstwa od czynności zakazanych do gatunków chronionych i od czynności zakazanych w rezerwatach przyrody
 • 16 decyzji przenoszących koncesje na wydobywanie węgla kamiennego
 • Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów;
 • Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego w obszarze górniczym Brzezinka I
 • Udostępnienie i zagospodarowanie złoża Chwałowice 1 w granicach Obszaru Górniczego Chwałowice 1;
 • Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odc. Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 dla wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa;
 • Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rz Nysie Kłodzkiej;
 • Budowa linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową ulic: Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek i przebudową ulic przyległych;
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • Budowa północnej obwodnicy Krakowa;
 • Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Janina;
 • Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Góra Ropczycka na rzece Budzisz;
 • Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego "Jaworzno" w Obszarze Górniczym "Jaworzno" (kopalnia);
 • Budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 Mpa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg - Ziębice - Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84 km;
 • Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka -Olsztyn Mątki;
 • Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Koncesje

Wydanie ponad 60 koncesji w zakresie wydobywania węglowodorów i kopalin stałych.

Rozstrzygnięcia

Wydanie 1881 rozstrzygnięć (decyzje administracyjne) na rzecz osób fizycznych oraz innych podmiotów.

Komitety i Zespoły

 • Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza – zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r.
 • Powołanie (25.05.2016) Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa i Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa
 • Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (ISA) przy ONZ w rękach Polski.
 • Mariusz Orion Jęrysek powołany na stanowisko Prezydenta Rady Międzynarodowej ISA, Andrzej Przybycin powołany na członka Komisji Finansowej, prof. Ryszard Kotliński jest członkiem Komisji Prawno-Technicznej.

Zawiadomienia do prokuratury ws.:

 • Puszczy Białowieskiej;
 • ASF;
 • Rospudy;
 • Zamarcia populacji susła perełkowanego k. Świdnika;
 • Ekranów akustycznych;
 • Geotermii Toruńskiej.
Powrót do góry