Kryteria bilansowości złóż kopalin

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria bilansowości dla poszczególnych rodzajów złóż kopalin, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Zmianę kryteriów bilansowości złóż kopalin dopuszcza się w przypadkach:

1) wystąpienia szczególnych warunków technicznych lub ekonomicznych wydobywania kopaliny albo dotyczących jej użytkowania,
2) uzasadnionych ochroną środowiska lub bezpieczeństwem pracy,
3) skomplikowanej budowy geologicznej złoża,
4) planowanego wykorzystania złoża kopaliny na potrzeby lokalne.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

 

Minister Środowiska: S. Żelichowski


 

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r.
(poz. 1774)


KRYTERIA BILANSOWOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZŁÓŻ KOPALIN
Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Tabela 10

Tabela 11

Tabela 12

Tabela 13

Tabela 14

Tabela 15

Tabela 16

Tabela 17

Tabela 18

Tabela 19

Tabela 20

Tabela 21

Tabela 22

Tabela 23

Tabela 24

Tabela 25

Tabela 26

Tabela 27

Tabela 28

Tabela 29

Tabela 30

Tabela 31

Tabela 32

Tabela 33

Tabela 34

Tabela 35

Tabela 36

Tabela 37

Tabela 38

Tabela 39

Tabela 40

Tabela 41

Tabela 42

Tabela 43

Tabela 44

Tabela 45

Tabela 46

Tabela 47

Tabela 48

Tabela 49

Tabela 50

Tabela 51

Tabela 52

Tabela 53

Tabela 54

Tabela 55

 

* Wartości brzeżne ujęte w nawiasy dotyczą zasobów pozabilansowych.

Wydrukowano: 2016-02-08 15:15
URL: http://www.mos.gov.pl/drukuj/6043_kryteria_bilansowosci_zloz_kopalin.html