DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska

 

 

 

Data ukazania się ogłoszenia: 8 czerwca 2013 r.

 

Szef Służby Cywilnej

ogłasza nabór na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:

Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 

Adres urzędu:

ul. Wawelska 52/54

00 – 922 Warszawa

 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 

 

Warunki pracy

-        wystąpienia publiczne,

-        reprezentacja urzędu na szczeblu krajowym i międzynarodowym,

-        częste wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,

-        podejmowanie decyzji w warunkach stresu,

-        praca wymagająca dyspozycyjności.

-        budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości,

-        w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodne z opisem stanowiska pracy

n i e z b ę d n e

 

p o ż ą d a n e

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

Inne dokumenty i oświadczenia

 

Informacje o metodach i technikach naboru

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:

    22-06-2013 r.

 

Miejsce składania dokumentów

Dziennik Podawczy
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. J. Ch. Szucha 14
00-582 Warszawa
(w godz. 8:15 – 16:15)
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Departament Służby Cywilnej, nabór na stanowisko dyrektora generalnego, sygnatura: N17/DG-MŚ/12”Adres korespondencyjny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Służby Cywilnej
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko dyrektora generalnego, sygnatura: N17/DG-MŚ/12”

 

Inne informacje

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.

Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu
1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 694-75-69 lub (0-22) 694-69-80.

Wydrukowano: 2015-11-25 11:10
URL: http://www.mos.gov.pl/drukuj/20717_dyrektor_generalny_ministerstwa_srodowiska.html