Kolejne rezerwaty przyrody wspierane dzięki POIiŚ – tym razem na Mazowszu i Podlasiu

Centrum Ochrony Mokradeł otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu.

 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zachowania zagrożonych, chronionych siedlisk przyrodniczych na terenach rezerwatów przyrody (i innych tego typu obszarów) z województwa mazowieckiego oraz podlaskiego, poprzez powstrzymanie ich degradacji (zachodzącej na skutek sukcesji wtórnej) i umożliwienie rozwoju gatunków roślin wymagających dużej ilości światła.

Całkowita powierzchnia terenów objętych projektem to ponad 120 ha. Są to m.in.: Rezerwat Góra Uszeście, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Głogi, Góra Rawska, Rezerwat Sadkowice, projektowany rezerwat Raj, Rezerwat Torfowisko Karaska, obszary Natura 2000 (m.in. Dąbrowy Seroczyński, Uroczyska Łąckie) i wiele innych. Dotychczasowe obserwacje potwierdziły, że występuje tam aż 26 gatunków z tzw. „Czerwonej listy roślin i grzybów Polski”, a także 46 gatunków roślin naczyniowych objętych w naszym kraju ochroną (w tym 35 objętych ochroną ścisłą).

                                            Rezerwat Torfowisko Karaska                                                                      Rezerwat Góra Uszeście

      

Źródło: Centrum Ochrony Mokradeł, (od lewej: Fot. Filip Jarzombkowski i Łukasz Kozub)

Dzięki realizacji projektu przywrócony zostanie charakterystyczny krajobraz kulturowy otwartych muraw kserotermicznych oraz torfowisk, co podwyższy ich walory krajobrazowe i turystyczne. Na obszarach objętych przedsięwzięciem pojawią się tablice edukacyjno-informacyjne. Większość z nich znajdzie się w rezerwatach, które często stanowią główną lokalną atrakcję turystyczną.

Beneficjent otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł. Wartość całkowita projektu to prawie 1,2 mln zł. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (działanie 5.1 – Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej) Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Zobacz również m.in.:

Ponad 2,6 mln zł na ochronę ptaków w woj. kujawsko-pomorskim

1,5 mln zł na ochronę przyrody w województwie lubelskim

 

 

 

Wydrukowano: 2016-02-10 01:28
URL: http://www.mos.gov.pl/drukuj/19760_kolejne_rezerwaty_przyrody_wspierane_dzieki_poiis_tym_razem_na_mazowszu_i_podlasiu.html