Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

28 października Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie uprawnień do wykonywania polowania był omawiany na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Następnie został przyjęty przez Komisję, w związku z czym będzie dalej procedowany zgodnie z zasadami legislacji. Zobacz tekst projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie będzie bezpośrednio dotyczyć Polskiego Związku Łowieckiego (powołującego łowieckie komisje egzaminacyjne) oraz samorządów województw – marszałków województw, dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, komendantów wojewódzkich Policji (zgłaszających przedstawicieli do udziału w pracach komisji), a także osoby fizyczne, które chcą uzyskać uprawnienia do polowania.

Celem rozporządzenia, zgodnego z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, jest określenie (w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji)  sposobu powoływania przez Polski Związek Łowiecki komisji egzaminacyjnych, które przeprowadzają:

a także zakresu i trybu przeprowadzania ww. egzaminów. Zapisy rozporządzenia określają także wzory dokumentów, które potwierdzają uzyskanie powyższych uprawnień.

Wydanie rozporządzenia jest konieczne, ponieważ 31 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Czytamy w niej, że w skład komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów w zakresie uzyskania uprawnień do wykonywania polowania ma zamiast przedstawiciela zarządu województwa ma wchodzić przedstawiciel samorządu województwa. Zmiana treści delegacji ustawowej obliguje ministra środowiska do wydania aktu wykonawczego w nowym brzmieniu.

Skład komisji proponowany przez rozporządzenie to:

  1. przewodniczący wyznaczony przez Polski Związek Łowiecki;
  2. dwaj przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego;
  3. przedstawiciel samorządu województwa wyznaczony przez marszałka województwa;
  4. przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wyznaczony przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
  5. przedstawiciel Policji wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego Policji.

Warto zaznaczyć, że egzamin przeprowadzany będzie wyłącznie wtedy, gdy obecnych będzie co najmniej czterech członków komisji, w tym jej przewodniczący.

W rozporządzeniu czytamy o zakresie wiedzy, jaki trzeba posiadać zdając egzamin  dla uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania; dla uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania; dla uzyskania sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania  oraz zdając egzamin uzupełniający przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Podane są w nim także informacje o wymaganych dokumentach, które należy złożyć w PZŁ, aby przystąpić do egzaminu. Projekt rozporządzenia rozszerza zakres szkolenia dla uzyskania  uprawnień podstawowych o nowe zagadnienie, tj. zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej w zgodzie z zasadami ekologii, w tym zasady kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych.

Powyższy projekt rozporządzenia różni się od dotychczas obowiązującego tym, że wskazany został inny organ typujący członka komisji egzaminacyjnej, tj. zarząd województwa, a nie samorząd województwa.

Kolejną zmiana, jaką wprowadza rozporządzenie  jest czas trwania pisemnego testu wyboru. Został on skrócony  ze 180 do 120 minut.

Projekt przewiduje oddawanie strzałów z broni o lufach gwintowanych do makiety rogacza, gdzie za strzały trafione uznaje się strzały, przy których kula zostanie umiejscowiona w pola od 7 do 10 zaznaczone na makiecie (jest to wynik   negatywnej oceny środowiska myśliwych, co do rozwiązania strzelania do okręgu o średnicy 30 cm).

Rozporządzenie wprowadza także możliwość zdawania egzaminu strzeleckiego i sprawdzianu strzeleckiego z zakresu zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską kulową o lufach gwintowanych.  Warto zaznaczyć, że brak tej regulacji uniemożliwiał osobom, które uzyskały uprawnienia łowieckie przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską kulową o lufach gwintowanych.

Projekt zakłada także możliwość zdawania dwóch poprawek z każdej z części egzaminu. Egzaminy poprawkowe będą zdawane wyłącznie przed komisją egzaminacyjną przeprowadzającą egzaminy w pierwszym terminie.

Negatywny wynik końcowy egzaminu będzie oznaczał konieczność ponownego odbycia szkolenia (art. 42 ust. 4 pkt 2, ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.)  Natomiast  osobie, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym Polski Związek Łowiecki wyda dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania polowania, w terminie 14 dni od dnia zdania egzaminu.

Rozporządzenie zawiera także:

 

Wydrukowano: 2015-11-27 12:47
URL: http://www.mos.gov.pl/drukuj/10213_projekt_rozporzadzenia_ministra_srodowiska_w_sprawie_uprawnien_do_wykonywania_polowania.html