Jakie trzeba mieć pozwolenia na budowę domu na obszarach chronionych i jak długo trzeba na nie czekać?

Na etapie procedury uzyskania wymienionych pozwoleń może być wymagane dokonanie stosownych uzgodnień z organem ochrony przyrody. W przypadku budowy domu na obszarze Natura 2000 może pojawić się potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, które przeprowadzane jest w postępowaniu administracyjnym z sprawie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Lokalizacja większych obszarów zabudowy mieszkaniowej może wymagać przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko (w tym obszary objęte ochroną) oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, dla obszarów Natura 2000 nie ustanawia się listy konkretnych zakazów, jak ma to miejsce w przypadku innych form ochrony przyrody, np. parków narodowych, krajobrazowych, czy obszarów chronionego krajobrazu.

Jedynym obostrzeniem jest zabronienie podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Wobec powyższego obszary Natura 2000 nie są co do zasady „zamknięte” dla wszystkich inwestycji. W przypadku planowanych przedsięwzięć, które mogą w znaczący sposób pogorszyć stan obszaru Natura 2000 konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub pełnej oceny oddziaływania na środowisko (w tym drugim przypadku uzyskuje się  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 może zostać nałożony przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w postępowaniu w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i/lub obszar Natura 2000 może wiązać się z potrzebą sporządzenia raportu oddziaływania środowisko i/lub na obszar Natura 2000, którego celem jest dokonanie analizy m. in., czy podejmowane działania nie spowodują znaczącego pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób nie wpłyną negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Dokumentacja tego typu wymaga zatrudnienia specjalisty i tym samym związana jest z dodatkowymi kosztami. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze nałożony jest obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i/lub obszar Natura 2000 ,tym samym nie zawsze istnieje potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym obszar Natura 2000. Organ właściwy w drodze postanowienia nakłada obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym obszar Natura 2000 lub wskazuje brak potrzeby jego wykonania.

Oczywiście inwestor może złożyć zażalenie na przedmiotowe postanowienie. Cała procedura  oceny oddziaływania na środowisko i/lub obszar Natura 2000może trwać 2-3 miesiące, ale nie jest to regułą, gdyż w przypadku wnoszenia zażaleń termin może ulec wydłużeniu.

( 20 października 2009 r )

Wydrukowano: 2015-11-26 16:54
URL: http://www.mos.gov.pl/drukuj/10171_jakie_trzeba_miec_pozwolenia_na_budowe_domu_na_obszarach_chronionych_i_jak_dlugo_trzeba_na_nie_czekac.html