Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Archiwum: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża

AKTY PRAWNE
Wzory druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 3 grudnia 2001 r.

w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

Dz.U. Nr 153, poz. 1773


Na podstawie art. 84 ust. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 oraz Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 3 grudnia 2001 r.( poz. 1773 )

Załącznik nr 1

Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej
za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie jednej gminy


Nazwa i adres przedsiębiorcy                                                                          Data


Załączniki: kopie dowodów wpłat dokonanych na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i gminy.

Uwagi ....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


Sporządził (tel.)          Przedsiębiorca 

Objaśnienia:

1. W przypadku wydobywania kopalin towarzyszących należy dodatkowo wypełnić wzór druku informacji, oddzielnie dla każdego rodzaju kopaliny towarzyszącej. W lp. 3 po określeniu rodzaju kopaliny należy dopisać wyraz "towarzysząca".
2. W lp. 4 ilość wydobytej kopaliny należy podać w jednostce miary (j.m.) przyjętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r.w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1746) dla danego rodzaju kopaliny.

Załącznik nr 2

 

Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej
za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie więcej niż jednej gminyNazwa i adres przedsiębiorcy                                                                          Data


Załączniki: kopie dowodów wpłat dokonanych na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin.

Uwagi ......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Sporządził (tel.)                Przedsiębiorca 

Objaśnienia:

1. W przypadku wydobywania kopalin towarzyszących należy dodatkowo wypełnić wzór druku informacji, oddzielnie dla każdego rodzaju kopaliny towarzyszącej. W lp. 3 po określeniu rodzaju kopaliny należy dopisać wyraz "towarzysząca".

2. W lp. 4 ilość wydobytej kopaliny należy podać w jednostce miary (j.m.) przyjętej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1746 ) dla danego rodzaju kopaliny.
3. W przypadku wydobywania kopaliny prowadzonego z terenu więcej niż dwóch gmin należy dane przewidziane do określenia opłaty eksploatacyjnej w wierszach 7 - 9 podać oddzielnie dla każdej gminy, zwiększając odpowiednio liczbę wierszy tabeli.

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 27.03.2015 r., 16:48.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 310251 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare