Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu [Archiwum]

"Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody" na najlepsze prace magisterskie przygotowane w polskich szkołach wyższych w 2003 roku  -  materiał przekazany przez BEEiKS-WP
"/images2/pasek.gif" NOSAVE height=2 width=375>


Informacja o rozstrzygnięciuKonkursu Ministra Środowiska 
"Nauka na rzecz ochronyśrodowiska i przyrody" na najlepsze prace magisterskie przygotowane w polskichszkołach wyższych w 2003 roku14 grudnia 2004 r. w MinisterstwieŚrodowiska odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom KonkursuMinistra Środowiska "NAUKA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY" nanajlepsze prace magisterskie przygotowane w polskich szkołach wyższychw 2003 roku. 

Spotkaniu przewodniczył PanMichał Nurzyński, dyrektor  Biura  Edukacji  Ekologiczneji Komunikacji Społecznej Ministerstwa Środowiska, Zastępca PrzewodniczącegoKomisji.

Nagrody wręczali profesorAndrzejMizgajski, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska,Przewodniczący Komisji oraz Andrzej Demianowicz, prezes FundacjiEkonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Myślą przewodnią konkursujest propagowanie idei ochrony środowiska 
i przyrody wśród studentóworaz kadry akademickiej. Zgłoszone do konkursu prace magisterskie są pochodnymiróżnych dziedzin nauki. Propozycje zawarte w wielu z nich mogą stanowićpropozycje współczesnych rozwiązań problemów w zakresie ochrony środowiskaw Polsce. 
Na konkurs wpłynęło 60 pracmagisterskich. Zgodnie z decyzją Ministra Środowiska pięć prac otrzymałonagrody I-go stopnia, sześć nagrody II-go stopnia, a osiem prac wyróżniono. 
 
 

Lista prac nagrodzonych przezMinistra Środowiska 

Nagrody I stopnia:

Kategoria - Gospodarkawodna i ochrona zasobów wodnych
 

tytułpracy"Chemiczna charakterystykawód powierzchniowych zlewni Potoku Dupniańskiego w Beskidzie Śląskim"
autorTomasz Gawęda
promotordr inż. Stanisław Małek
uczelniaAkademia Rolnicza im. HugonaKołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

Kategoria - Ekologiakrajobrazu i ochrona przyrody
 

tytuł pracy"OZ - Otrębusy Zrównoważone.Kwartał Śródmiejski"
autorMarta Wroceńska
promotordr inż. arch. MagdalenaStaniszkis
uczelniaPolitechnika Warszawska,Wydział Architektury
 
tytuł pracy"Studium ochrony krajobrazuDoliny Dolnego Liwca"
autorAgnieszka Kolada 
promotordr inż. Barbara Żarska
uczelniaSzkoła Główna GospodarstwaWiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kategoria - Ekonomiczneaspekty ochrony środowiska
 

tytułpracy"Wycena walorów turystycznychPuszczy Białowieskiej w kontekście sporu o powiększenie BiałowieskiegoParku Narodowego"
autor Przemysław Kalinka
promotorprof. dr hab. Tomasz Żylicz
uczelniaUniwersytet Warszawski,Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Kategoria - Ekonomiczneaspekty ochrony środowiska
 

tytułpracy"Bezpieczeństwo biologicznew Polsce"
autor Katarzyna Maria Skiba
promotordr hab. Bożena Łagowska
uczelniaPolitechnika Białostocka,Wydział Inżynierii i Budownictwa

Nagrody II stopnia:

Kategoria - Zanieczyszczeniaekosystemów oraz metody ich analizy
 

tytułpracy"Odporność środowiskowana zanieczyszczenia emitowane przez składowisko odpadów komunalnych w LipniachStarych k. Wołomina"
autor Aleksandra Kaźmierczak
promotordr Ewa Malinowska
uczelniaUniwersytet Warszawski,Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Kategoria - Gospodarkawodna i ochrona zasobów wodnych 
 

tytułpracy"Analiza zagrożenia powodziowegow wyniku przerwania wału dla wybranego obszaru w powiecie mieleckim"
autor Włodzimierz Leksa
promotordr inż. Bernard Twaróg
uczelniaPolitechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska 

Kategoria - Ochronapowietrza i ochrona przed hałasem
 

tytułpracy"Monitoring zapachu zużyciem GC-NN. Analizator intensywności zapachu (14 zmiennych objaśniających)"
autor Beata Krajewska
promotordr hab. inż. Joanna Kośmider,prof. PS
uczelniaPolitechnika Szczecińska,Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kategoria - Oceny oddziaływaniana środowisko
 

tytułpracy"Rola procesu ocen oddziaływaniana środowisko w tworzeniu programów i strategii sektorowych na przykładzieenergetyki"
autor Agnieszka Janowska
promotordr Witold Leart
uczelniaUniwersytet Warszawski

Kategoria - Ochronapowierzchni ziemi i gospodarka odpadami
 

tytułpracy"Biotop i fitocenozyzbiornika odpadów poflotacyjnych "Gilów"
autor Katarzyna Piórkowska 
promotorprof. dr hab. Ignacy Kutyna
uczelniaAkademia Rolnicza w Szczecinie,Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 
tytuł pracy"Porównanie polskichi francuskich systemów zagospodarowania odpadów medycznych w świetle uregulowańprawnych UE"
autorAnna Planchais - Pilitowska
promotorprof. dr hab. iż. AndrzejŚwiątkowski
uczelniaSzkoła Główna GospodarstwaWiejskiego, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

Lista prac wyróżnionychprzez Ministra Środowiska:
 

Kategoria - Zanieczyszczeniaekosystemów oraz metody ich analizy
 

tytułpracy"Rozkład mikrobiologicznywęglowodorów alifatycznych w obecności surtaktantów i biosurfaktantów"
autor Monika Stachowiak 
promotordr hab. Andrzej Olszanowski,prof. nadz. PP
uczelniaPolitechnika Poznańska,Wydział Technologii Chemicznej

Kategoria - Gospodarkawodna i ochrona zasobów wodnych
 

tytułpracy"Usuwanie zanieczyszczeńw biologicznym reaktorze hybrydowym z cyklicznym napowietrzeniem"
autor Ewa Kaczmarek
promotordr inż. Małgorzata Makowska
uczelniaAkademia Rolnicza im. AugustaCieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Budownictwa Wodnego

Kategoria - Ekologiakrajobrazu i ochrona przyrody
 

tytułpracy"Plan ochrony parku krajobrazowegoa planowanie miejscowe na przykładzie Popradzkiego Parku Krajobrazowego"
autor Justyna Zakościelna
promotordr hab. Barbara Szulczewska
uczelniaSzkoła Główna GospodarstwaWiejskiego, wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kategoria - Ochronapowietrza i ochrona przed hałasem
 

tytułpracy"Odzyskiwanie par wybranychrozpuszczalników organicznych metodą adsorpcyjną"
autor Anna Jastrzębska 
promotordr hab. inż. Józef Nastaj,prof. nadz. PS
uczelniaPolitechnika Szczecińska

Kategoria -Oceny oddziaływaniana środowisko
 

tytułpracy"Ocena oddziaływaniana środowisko tunelu metra budowlanego metodami tarcz zmechanizowanych"
autor Izabela Kosińska 
promotordr hab. inż. Andrzej Kraszewski
uczelniaPolitechnika Warszawska,Instytut Systemów Inżynierii Środowiska

Kategoria - Ekonomiczneaspekty ochrony środowiska
 

tytułpracy"Finansowanie przedsięwzięćproekologicznych w Polsce z pomocy zagranicznej"
autor Leszek Adam Kuśmierski
promotordr hab. inż. Rafał Miłaszewski,prof. PB
uczelniaWyższa Szkoła Ekologii iZarządzania

Kategoria - Społeczneaspekty ochrony środowiska
 

tytułpracy"Wybrane zagadnieniawykorzystania turystycznego i rekreacyjnego Kazimierskiego Parku Krajobrazowego"
autor Andrzej Ginalski
promotorprof. dr hab. KrzysztofH. Wojciechowski
uczelniaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejw Lublinie

Kategoria - Ochronapowierzchni ziemie i gospodarka odpadami
 

tytułpracy"Ocena środowiska przyrodniczego,ze szczególnym uwzględnieniem środowiska glebowego na terenie gminy Bolesławiec"
autor Magdalena Gawron
promotorprof. dr hab. Leszek Szerszeń
uczelniaAkademia Rolnicza we Wrocławiu,Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego 
 
 
 
 
 
 


wróć do poprzedniej strony

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 05.02.2016 r., 15:31.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 347047 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare