Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

31 lipca mija termin uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska

Do 31 lipca br. każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do złożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystywane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie za środowiska oraz ich wysokość za pierwsze półrocze 2009 r. - a także wnieść opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

System opłat za korzystanie ze środowiska funkcjonuje w Polsce od prawie trzydziestu lat. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), egzekucja opłat za korzystanie ze środowiska pozostaje w kompetencjach zarządów województw, które część środków z tych opłat przeznaczają m.in. na pokrycie kosztów ich windykacji.

Podmiotowi korzystającemu ze środowiska, który nie uiści opłat za korzystanie ze środowiska lub uiści je w niepełnej wysokości, marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Bazy danych zawierające informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, w tym zobowiązanych do ponoszenia opłat prowadzą zarządy województw .

Wysokość opłat jest uzależniona przede wszystkim od ilości i rodzaju zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2009 zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217), w tym w załączniku nr 1 stawki za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, a w załączniku nr 2 stawki za umieszczenie odpadów na składowisku.

W tabeli A załącznika nr 1 określono jednostkowe stawki opłat odnoszące się do poszczególnych rodzajów substancji, wyrażone w złotych za 1 kg substancji. W czterech kolejnych tabelach B, C, D i E zostały określone tzw. zryczałtowane jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla wymienionych tam rodzajów działalności. Obecnie funkcjonują zryczałtowane jednostkowe stawki opłat dla przeładunku benzyn silnikowych (tabela B), kotłów o małej mocy cieplnej – do 5 MW (tabela C), silników spalinowych (tabela D) oraz chowu lub hodowli drobiu (tabela E). Stawki te obejmują wprowadzane do powietrza, wymienione w tabeli A substancje powstające w wyniku tych działalności.

Podmioty prowadzące działalność, dla której określono zryczałtowane jednostkowe stawki opłat mogą ustalać wysokość opłat jednym z dwóch sposobów - na zasadach ogólnych na podstawie tabeli A lub skorzystać z tabel B-E, czyli stosować uproszczone metody obliczeń. Uproszczone metody obliczeń zastosowano dla stosunkowo niewielkich i dobrze zbadanych (pod kątem emisji) i powszechnie eksploatowanych źródeł. Przy zróżnicowanych procesach technologicznych określenie rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska i co za tym idzie ustalenie wysokości opłaty, może odbywać się tylko indywidualnie.

wróć do poprzedniej strony

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 27.11.2015 r., 17:54.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 338392 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare