Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Gaz z łupków nie zatrzęsie Polską!

Mimo zatrzęsienia spekulacji na temat poszukiwania gazu z łupków w Polsce, mało mówimy o faktach. Dlatego Ministerstwo Środowiska zleca badania naukowe różnych aspektów prac poszukiwawczych i sprawdza czy wstrząsy wywołane doniesieniami o polskim potencjalne łupkowym nie zamienią się we wstrząsy – sejsmiczne. Minister Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju pokazując wykresy uspokaja: - Stąpajmy twardo po ziemi  - trzęsienia ziemi z powodu łupków w Polsce nie będzie!

Geolodzy przyznają: działalność człowieka polegająca na pracach górniczych rożnego typu– np. wprowadzanie pod ciśnieniem wody lub innych płynów w głąb ziemi w procesie pozyskiwania energii cieplnej z nieprzepuszczalnych skał (hot dry rock geothermal energy) czy poszukiwanie i eksploatacja surowców (w tym gazu łupkowego) – może wywołać wstrząsy sejsmiczne. Zazwyczaj są one zbyt małe, aby były odczuwalne dla ludzi. 

Na przykład podczas szczelinowania hydraulicznego, metody poszukiwania gazu z łupków, na skutek powstawania mikroszczelin generowane są mikrowstrząsy, rejestrowane tylko przez specjalistyczne, bardzo czułe urządzenia pomiarowe. Dlaczego powstają wstrząsy? Szczelinowanie może spowodować rozładowanie naprężeń tektonicznych, które zakumulowały się w podłożu. Eksperci jednak uspokajają: - Polska należy do obszarów asejsmicznych, nieaktywnych jeśli chodzi o ruchy ziemi, dlatego niebezpieczeństwo wstrząsów podczas prac wiertniczych jest znikome. -  mówi prof. dr hab. Aleksander Guterch z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badanie.

W związku z trwającymi obecnie w Polsce poszukiwaniami gazu łupkowego, na zamówienie Ministra Środowiska, Instytut Geofizyki PAN w Warszawie realizuje w ramach kompleksowego Monitoringu zagrożenia sejsmicznego obszaru Polski, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, badanie wpływu procesu szczelinowania hydraulicznego na ewentualne wystąpienie zjawisk sejsmicznych. Badania prowadzone są na otworze Łebień LE-2H na Pomorzu.

Prace monitoringowe wykonywane są z wykorzystaniem 10 stacji sejsmicznych. Wszelkie sygnały odbierane przez te stacje są przesyłane na bieżąco, za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, do siedziby instytutu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest obserwacja wszelkich zjawisk sejsmicznych w sposób ciągły, natychmiast po ich wystąpieniu. Czułość aparatury pozwala na rejestrację wstrząsów naturalnych, nawet takich, które nie są odczuwalne przez ludzi, a także wstrząsów antropogenicznych, np. pochodzących od środków transportu lub działalności przemysłowej.

Prace hydraulicznego szczelinowania skał na odcinku poziomym w otworze Łebień rozpoczęły się 19 sierpnia br. Stacje sejsmiczne zostały rozmieszczone w okolicy otworu już w połowie lipca, aby można było zbadać tzw. stan zerowy, czyli naturalną sejsmiczność przy braku zakłóceń,
w okresie pomiędzy zakończeniem wiercenia a rozpoczęciem szczelinowania.

Wyniki uzyskane z prowadzonego monitoringu wskazują jednoznacznie na brak wpływu na obecnym etapie procesu hydraulicznego szczelinowania skał na występowanie jakichkolwiek zdarzeń sejsmicznych, nawet takich, które nie są odczuwane przez ludzi, a mogłyby być szkodliwe dla budynków czy urządzeń technicznych. Monitoring odwiertu Łebień będzie prowadzony jeszcze przez miesiąc po zakończeniu procesu szczelinowania hydraulicznego.

Minister Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska komentując obserwacje sejsmiczne odwiertów:

- Udało nam się rozkręcić w Polsce poszukiwania gazu z łupków na ogromną skalę – zachęcić inwestorów z całego świata do potężnych inwestycji, w wyniku których Polska – skarb państwa – uzyska potwierdzone informacje o potencjale gazu z łupków w Polsce. Jednocześnie na bazie prawa zgodnego z normami Unii Europejskiej i w oparciu o system instytucji związanych z ochroną środowiska czuwamy nad aspektami środowiskowymi poszukiwań. Zależy nam na sprawdzaniu wszystkich potencjalnie niepokojących sygnałów – tym razem badamy ryzyko sejsmiczne i już na tym etapie możemy za geologami potwierdzić – nie grożą nam żadne wstrząsy. W dalszej kolejności będziemy nadal pogłębiać analizy środowiskowe. Wykonane do tej pory badania nie potwierdziły żadnego negatywnego oddziaływania poszukiwań na środowisko.

Ministerstwo Środowiska wydało już ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu z łupków w Polsce. Ministerstwo na bieżąco kontroluje wykonywanie koncesji.

Do tej pory Ministerstwo Środowiska zleciło m.in. dodatkową kontrolę wymogów prawnych odnośnie aspektów środowiskowych poszukiwania gazu z łupków na odwiercie w Markowoli na Lubelszczyźnie. W jej wyniku stwierdzono brak negatywnego oddziaływania w badanym obszarze.

W Polsce istnieje system prawny i instytucjonalny, pozwalający na kontrolę środowiskowych aspektów poszukiwania gazu z łupków oparty o działania m.in. takich instytucji jak: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska czy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wyższy Urząd Górniczy.

Na zlecenie Ministra Środowiska przed końcem roku rozpocznie się kompleksowy projekt pogłębionego monitoringu różnych aspektów środowiskowych poszukiwań gazu z łupków. Projekt realizować będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Będą to największe jak dotąd w Europie badania środowiskowych aspektów prac związanych z gazem z łupków. ***

wiertnia służąca do wiercenia otworu pionowego

Więcej o otworze: 

Prace na otworze w Łebieniu na Pomorzu (Łebień LE-2H) na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Lębork” udzielonej przez Ministerstwo Środowiska 23 października 2007 r. brytyjskiej firmie naftowo-gazowej Lane Energy Poland Sp. z o.o.

Całkowita długość otworu – 4080 m.

Głębokość otworu – ok. 3000 m.

Długość odcinka poziomego – ok. 1000 m.

Szczelinowane utwory – łupki dolnopaleozoiczne.

Data rozpoczęcia wiercenia otworu – czerwiec 2011 r.

Data rozpoczęcia szczelinowania hydraulicznego otworu – 19 sierpnia 2011 r.

 


Mapa okolic Lęborka z zaznaczoną na czerwono lokalizacją odwiertu  pionowego oraz dziesięcioma stacjami sejsmicznymi oznaczonymi na niebiesko. Stacje umieszczono w odległościach od 1 km do 25 km od odwiertu pionowego w celu monitorowania zarówno mikrowstrząsów towarzyszących szczelinowaniu, jak również ewentualnych silniejszych wstrząsów, które potencjalnie mogłyby wystąpić poza obszarem szczelinowania. Dane ze stacji sejsmicznych są na bieżąco przesyłane do Instytutu Geofizyki PAN, gdzie są analizowane przez sejsmologów.
Na dole, zapis sejsmiczny zarejestrowany  przez stację położoną najbliżej otworu pionowego i zarazem wszystkich urządzeń służących do szczelinowania. Zarejestrowane szczelinowanie trwało ok. 2 godziny i  objawiło się około dwukrotnym zwiększeniem amplitudy drgań. Większe  drgania gruntu były spowodowane pracą urządzeń służących do szczelinowania. Nie zarejestrowano żadnych mikrowstrząsów z poziomu, na
którym odbywało się szczelinowanie, czyli ponad 3 km głębokości.

Na górze, zapis (w tej samej skali) wstrząsu z Japonii, który w dniu 11 marca został zarejestrowany na stacji na Pomorzu. Mimo że wstrząs był odległy o 8500 km i był całkowicie niegroźny i nieodczuwalny w Polsce, to zarejestrował się z amplitudą dziesięciokrotnie większą niż szczelinowanie.

Zestawienie trzech zapisów (w tej samej skali), od dołu:  szczelinowanie, wstrząs w Japonii, wstrząs w Kaliningradzie w 2004 r. Ten ostatni wstrząs był odczuty w całej północno-wschodniej Polsce i spowodował drobne uszkodzenia budynków na Suwalszczyźnie.

Zapis dokonany w rejonie odczucia, w odległości ok. 200 km od epicentrum pokazuje, że odczuwalne wstrząsy mają 1000 razy większe amplitudy niż te, które zanotowano przy szczelinowaniu.

Ciekawostka, na dwie godziny przed szczelinowaniem (górny zapis) zarejestrowano na trzech pobliskich stacjach uderzenie pioruna. Zapis pioruna ma dwukrotnie większe amplitudy niż szczelinowanie.


Nie zarejestrowano żadnych mikrowstrząsów spowodowanych szczelinowaniem.

Galeria

dr Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju dr Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Anna Jadaś

Informację wprowadził/a: Anna Jadaś

Data wytworzenia informacji: 2011-08-29

Data udostępnienia informacji: 2011-08-29

Ilość wyświetleń dokumentu: 8,490

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-08-29 14:23:05: Gaz z łupków nie zatrzęsie Polską! [utworzenie dokumentu] Anna Jadaś 2011-08-29 14:23:05
2 wersja z dnia 2011-08-29 14:25:14: Gaz z łupków nie zatrzęsie Polską! [modyfikacja] Anna Jadaś 2011-08-29 14:25:14
3 wersja z dnia 2011-08-29 16:30:58: Gaz z łupków nie zatrzęsie Polską! [modyfikacja] Małgorzata Czeszejko-Sochacka 2011-08-29 16:30:58
4 wersja z dnia 2011-08-30 10:59:32: Gaz z łupków nie zatrzęsie Polską! [modyfikacja] Małgorzata Czeszejko-Sochacka 2011-08-30 10:59:32
5 wersja z dnia 2011-08-30 13:29:30: Gaz z łupków nie zatrzęsie Polską! [modyfikacja] Małgorzata Czeszejko-Sochacka 2011-08-30 13:29:30
6 wersja z dnia 2011-09-02 11:53:20: Gaz z łupków nie zatrzęsie Polską! [modyfikacja] Anna Jadaś 2011-09-02 11:53:20

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 08.02.2016 r., 14:34.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 347232 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare