Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

20-lecie wfośigw: Od 20 lat WFOŚiGW w Lublinie troszczy się o zachowanie właściwego stanu środowiska w regionie

Od 20 lat WFOŚiGW w Lublinie wspomaga finansowo i inicjuje bardzo wiele przedsięwzięć, dzięki którym chroniona jest przyroda Lubelszczyzny oraz dziedzictwo środowiskowe regionu. Poprzez efektywnie wykorzystywane środki publiczne, Fundusz sprzyja realizacji proekologicznych inicjatyw, poprawiających stan środowiska.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie został powołany do życia zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska w 1993 r. W wyniku reformy administracyjnej kraju, od 1 stycznia 1999 roku kontynuował swoją misję obejmując działalnością obszary podległe byłym Wojewódzkim Funduszom w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu oraz części byłych województw siedleckiego i tarnobrzeskiego.

Z uwagi na małą industrializację obszaru województwa przychody lubelskiego Funduszu z tytułu opłat i kar w porównaniu do innych Funduszy są stosunkowo niskie. Racjonalna gospodarka środkami finansowymi doprowadziła do znaczącego wzrostu funduszy własnych, co otwiera perspektywy do jeszcze intensywniejszego udziału finansowego w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Po pierwszym roku działalności Funduszu stan funduszy własnych wynosił prawie 1,5 mln zł (dane dotyczą trzech scalonych w 1999 r. Funduszy), na zakończenie 1999 roku – prawie 75 mln zł, a na koniec 2012 roku – ponad 209 mln zł.

W latach 1993-2012 na zadania służące ochronie środowiska Fundusz zawarł łącznie 10 571 umów dotacji i pożyczek, wydatkując ponad 1 mld zł, przyczyniając się w ten sposób do realizacji Polityki Ekologicznej Państwa i do poprawy standardów życia mieszkańców Lubelszczyzny.

 

O regionie

Województwo lubelskie jest trzecim co do wielkości regionem w kraju. Zachodnia granica na prawie całej długości przebiega Wisłą, która oddziela województwo lubelskie od województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Wschodnią granicę stanowi Bug, będący jednocześnie granicą państwa. Rzeźba województwa układa się w 3 szerokie pasy: kotlin podgórskich, wyżyn i nizin. Największe kompleksy leśne zachowały się na piaszczystych i podmokłych równinach Kotliny Sandomierskiej oraz na Roztoczu.

Ponad 23 % powierzchni regionu lubelskiego zostało objęte ochroną w ramach 2 parków narodowych, 17 parków krajobrazowych, 17 obszarów chronionego krajobrazu oraz 87 rezerwatów przyrody. Na terenie województwa znajduje się ponad 1500 pomników przyrody. O najwyższej jakości środowiska przyrodniczego Lubelszczyzny świadczy fakt, że znaczna część Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego z Poleskim Parkiem Narodowym weszła w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Dzięki bogactwu zbiorników wodnych występuje tu blisko 150 gatunków ptaków oraz największej europejskiej populacji żółwia błotnego.

Lubelskie to region międzynarodowych ostoi najrzadszych gatunków zwierząt (m.in. susła perełkowanego, żołny, głuszca, orlika krzykliwego, żółwia błotnego, leśnego konika polskiego) zapisanych w Czerwonej Księdze Ginących Gatunków. Najcenniejsze ostoje znajdują się na Polesiu i Roztoczu, a także w rzecznych dolinach Wisły, Wieprza i Bugu. Na mapie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 Region Lubelski zajmuje bardzo ważne miejsce - aż 17% jego powierzchni otrzymało ochronną funkcję, w tym 21 obszarów specjalnej ochrony ptaków - 319,6 tys. ha (ok. 13% powierzchni regionu) i 69 specjalnych obszarów ochrony siedlisk - 106,55 tys. ha (ok. 4% powierzchni regionu).
Mapa obszarów chronionych województwa lubelskiego

Źródło: www.lubelskie.pl


Ochrona wód i gospodarka wodna

Od początku działalności Funduszu jego priorytetem było dofinansowywanie budowy, rozbudowy bądź modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Stan infrastruktury komunalnej w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, stopień wyposażenia w sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej wymagał poniesienia bardzo dużych nakładów finansowych, a przede wszystkim aktywności inwestorów. W wielu miejscowościach brak było w ogóle jakichkolwiek urządzeń służących zagospodarowaniu ścieków komunalnych. Stan techniczny istniejących oczyszczalni ścieków, jeśli takie były, wymuszał podjęcie prac modernizacyjnych. Wojewódzki Fundusz w Lublinie dostrzegając wagę tego problemu rokrocznie przekazuje największą ilość środków finansowych na inwestycje służące poprawie stanu wód i gospodarki wodnej. Łącznie, od początku swojej działalności przekazano w formie pożyczek i dotacji 540 ml zł, co stanowi około 50 % wszystkich poniesionych nakładów.

Dzięki aktywności głównie gmin, ich spółek komunalnych lub zakładów komunalnych, przy pomocy środków Funduszu zbudowano bądź zmodernizowano ponad 200 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 155 tys. m3 oraz zbudowano 2 600 km kanalizacji sanitarnej. Szczególną wagę Fundusz przywiązywał do poprawy stanu sanitarnego terenów wokół jezior i innych miejsc o znacznym natężeniu ruchu turystycznego. Województwo lubelskie należy do obszarów o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie występują duże przestrzenie rozproszonej zabudowy. W związku z tym budowa zbiorczych systemów zagospodarowania ścieków komunalnych na tych obszarach, z punktu widzenia ekonomicznego jest nieopłacalna. Od początku lat dziewięćdziesiątych na terenie województwa lubelskiego rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowiących uzupełnienie gminnych systemów zagospodarowania ścieków komunalnych. Łącznie Fundusz współfinansował w okresie swojej działalności budowę 6 240 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

W zakresie gospodarki wodnej lubelski Fundusz dofinansowywał inwestycje związane z poprawą zaopatrzenia w wodę pitną, w tym budowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę wodociągów. Duże znaczenie w zakresie gospodarki wodnej miało dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie retencji wód oraz przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W latach 1993-2012 wybudowano i zmodernizowano zbiorniki wodne, zwiększając ich pojemność retencyjną o ponad 3,36 mln m3/d.

 

Ochrona powietrza

  Modernizacja sieci przesyłowych centralnego ogrzewania

Województwo lubelskie należy do obszarów o średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza. Główne źródła emisji to: niska emisja, emisja ze środków transportu samochodowego oraz zakładów (przemysłowych i energetyki). Fundusz przeznaczał dofinansowanie głównie na zadania służące utrzymaniu dobrej jakości powietrza dla obszarów, gdzie normy jakości nie zostały przekroczone i poprawie stanu dla obszarów nie spełniających tych norm. Dofinansowaniem zostały objęte przedsięwzięcia służące: ograniczeniu niskiej emisji, obniżaniu emisji do powietrza podejmowane przez zakłady energetyki zawodowej i zakłady przemysłowe, wdrażaniu nowoczesnych energooszczędnych i materiałooszczędnych technologii mniej szkodliwych dla środowiska i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m.in. przez zmianę paliwa i technologii silnikowych na bardziej ekologiczne. Łącznie na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, w okresie swojej działalności Wojewódzki Fundusz wydatkował prawie 220 mln zł.

W wyniku budowy i modernizacji kotłowni poprzez podniesienie ich sprawności oraz zmianę paliwa na ekologiczne i modernizację sieci ciepłowniczych, likwidację lokalnych nieefektywnych ekologicznie kotłowni, a także podłączanie obiektów do sieci ciepłowniczych, ograniczono emisję zanieczyszczeń m.in.: pyłów o ponad 5, 6 tys. Mg/r, dwutlenku siarki o prawie 6 tys. Mg/r, tlenków azotu o ponad 2, 7 tys. Mg/r, tlenku węgla o ponad 5 tys. Mg/r i dwutlenku węgla o prawie 113 tys. Mg/r.

                Źródło: archiwum WFOŚiGW w Lublinie

Wojewódzki Fundusz wspierał także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez współfinansowanie budowy instalacji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przy użyciu biomasy i z wykorzystaniem biogazu, budowę kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej, montaż pomp ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych.

 

Ochrona powierzchni ziemi                                       

Na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami w latach 1993-2012 wydatkowano prawie 100 mln zł, współfinansując m.in. budowę zakładów przetwarzania odpadów komunalnych, budowę i modernizację składowisk, rekultywację obszarów zdegradowanych, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, budowę, modernizację i doposażenie zakładów unieszkodliwiania odpadów, zakup pojemników na odpady komunalne oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup sprzętu do pracy na składowiskach oraz środków do transportu odpadów. Łącznie w latach 1993-2012 na realizację powyższych działań przekazano ponad 100 mln zł.

W 2001 roku w województwie lubelskim - jako pierwszym w Polsce - zakończono prace związane z likwidacją tzw. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin oraz inne odpady niebezpieczne. Koszt tych prac wyniósł blisko 19 mln zł i był realizowany przy dużym zaangażowaniu finansowym Funduszu w Lublinie (33% kosztów).

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Adamkach

Źródło: Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego

Szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest wskazują, że województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w Polsce (po województwie mazowieckim) pod względem ilości wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach budowlanych (ok. 2 mln ton). Wojewódzki Fundusz w Lublinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w 2007 roku rozpoczął finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest głównie z budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. W obecnej chwili realizacja programu usuwania azbestu jest także współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2007-2012 dzięki zaangażowaniu środków lubelskiego Funduszu unieszkodliwiono ponad 21 tys. Mg odpadów zawierających azbest.

 

Ochrona przyrody

Współfinansowano działania zmierzające do zachowania wszystkich istotnych i charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego Lubelszczyzny ekosystemów i krajobrazów naturalnych oraz służące zachowaniu najcenniejszych przyrodniczo obszarów. Łącznie w latach 1993-2012 na realizację powyższych przedsięwzięć przekazano 19 mln zł.

Wojewódzki Fundusz w Lublinie finansował przede wszystkim w formie dotacji:

Renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce

Źródło: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • ochronę struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych, realizację celów ochrony na obszarach objętych prawną ochroną przyrody,
 • wykonywanie zabiegów czynnej ochrony przyrody oraz opracowywanie i wdrażanie planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000, jak również  planów ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,
 • ochronę obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych oraz pomników przyrody,
 • realizację celów rezerwatów biosfery oraz obszarów objętych ochroną w ramach międzynarodowej konwencji Ramsar,
 • inwentaryzację i waloryzację zasobów przyrodniczych oraz krajobrazowych województwa lubelskiego.

Fauna i flora województwa lubelskiego obfituje w gatunki prawnie chronione oraz rzadkie i zagrożone wyginięciem. Część z nich umieszczona jest w Polskiej Czerwonej Księdze. Do najcenniejszych kręgowców należą: suseł perełkowany, puszczyk mszarny, głuszec, żółw błotny, gniewosz plamisty, wodniczka, strzebla błotna. Wśród gatunków roślin niezwykle cenne są: sitniczka drobna, przetacznik zwodny, starzec wielkolistny, języczka syberyjska, ciemiężyca czarna, fiołek bagienny, dziurawiec wytworny, żmijowiec czerwony, szczodrzeniec zmienny, aldrowanda pęcherzykowata, marzyca czarniawa, dwulistnik muszy.

Lubelski Fundusz finansował przede wszystkim w formie dotacji:

 • realizację przedsięwzięć związanych z ochroną oraz przywracaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk,
 • leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt poprzez wspieranie działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Współfinansowano także działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto wsparcie finansowe udzielano także na przedsięwzięcia z zakresu urządzania nowych terenów zieleni oraz zadrzewienia gmin.

 

Edukacja ekologiczna

Współfinansowano projekty, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz zmiana zachowań społeczności regionu z myślą o utrzymaniu wysokiej jakości środowiska. Takie działania przekładają się na odpowiedni poziom życia przyszłych pokoleń, a także upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju, propagowanie działań proekologicznych, popularyzację wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, wzmocnienie procesu wdrażania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Łącznie w latach 1993-2012 na realizację takich działań przekazano 16  mln zł dotacji.

Działania współfinansowane ze środków lubelskiego Funduszu:

 • kampanie i akcje edukacyjno-promocyjne,
 • działania edukacyjne służące eliminacji konfliktów społecznych na linii rozwój gospodarki - ochrona środowiska,
 • przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, m.in. organizacja olimpiad, konkursów, warsztatów ekologicznych, wystaw,
 • promocja zagadnień związanych z programem Natura 2000,
 • konferencje o znaczeniu wojewódzkim z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • oznakowanie obszarów chronionych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i tworzenie ścieżek przyrodniczych,
 • wydawnictwa propagujące ochronę środowiska oraz walory przyrodnicze województwa lubelskiego.

 

Monitoring środowiska, bezpieczeństwo ekologiczne i inne

Głownie współfinansowano działania służące uzyskaniu kompleksowych informacji o stanie środowiska w województwie lubelskim, a także przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska, a także zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii oraz ich skutków. Łącznie w latach 1993-2012 na realizacje powyższych działań przekazano 51,6 mln zł w tym 29,6 mln zł dotacji.

Zadania współfinansowane ze środków lubelskiego Funduszu:

 • Wspieranie organizacji systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska przez doposażenie placówek wykonujących badania w ramach monitoringu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zadań ujętych w zatwierdzonych programach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonych na poziomie wojewódzkim przez Inspekcję Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie,
 • Wspomaganie systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
 • Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń,
 • Zakup sprzętu i narzędzi niezbędnych do analizowania, prognozowania i skutecznego reagowania na zagrożenia.


Aurot tekstu: Jacek Mazurek, WFOŚiGW w Lublinie

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Jacek Mazurek

Informację wprowadził/a: Radosław Adamski

Data wytworzenia informacji: 2013-07-11

Data udostępnienia informacji: 2013-07-11

Ilość wyświetleń dokumentu: 3,778

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2013-07-11 12:51:33: 20-lecie wfośigw: Od 20 lat WFOŚiGW w Lublinie troszczy się o zachowanie właściwego stanu środowiska w regionie [utworzenie dokumentu] Radosław Adamski 2013-07-11 12:51:33
2 wersja z dnia 2013-07-11 12:59:39: 20-lecie wfośigw: Od 20 lat WFOŚiGW w Lublinie troszczy się o zachowanie właściwego stanu środowiska w regionie [modyfikacja] Radosław Adamski 2013-07-11 12:59:39
3 wersja z dnia 2013-07-11 13:06:07: 20-lecie wfośigw: Od 20 lat WFOŚiGW w Lublinie troszczy się o zachowanie właściwego stanu środowiska w regionie [modyfikacja] Radosław Adamski 2013-07-11 13:06:07
4 wersja z dnia 2013-07-11 13:06:59: 20-lecie wfośigw: Od 20 lat WFOŚiGW w Lublinie troszczy się o zachowanie właściwego stanu środowiska w regionie [modyfikacja] Radosław Adamski 2013-07-11 13:06:59
5 wersja z dnia 2013-07-30 14:54:28: 20-lecie wfośigw: Od 20 lat WFOŚiGW w Lublinie troszczy się o zachowanie właściwego stanu środowiska w regionie [modyfikacja] Radosław Adamski 2013-07-30 14:54:28

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 26.11.2015 r., 13:10.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 338201 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare