Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz. 902)

 Art. 48, ust. 2; Art. 49, ust. 5; Art. 51, ust. 3

DOOŚ-072-29-3/4089/07/08/ef Warszawa, dnia 3 stycznia 2008 r.

  

W związku z licznymi zapytaniami, przedstawiam następujące informacje na temat podziału kompetencji organów w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko po dniu  
1 stycznia 2008 r. - wejściu w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1472 ze zm.), w części dotyczącej zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.):  
  
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 
W tym zakresie organem właściwym pozostaje wojewoda. 
Wojewoda wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla (art. 46a ust. 7 pkt 1 Poś):  
1. będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko zawsze wymagającymi raportu, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 Poś: 
- dróg, 
- linii kolejowych, 
- napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
- instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, 
- sztucznych zbiorników wodnych,
2. przedsięwzięć na terenach zamkniętych, 
3. przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, 
4. zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny.  

Wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu dla przedsięwzięć zawsze wymagających sporządzenia tego dokumentu (art. 49 ust. 5 Poś): 
- minister właściwy do spraw środowiska, dla dróg i linii kolejowych - zgodnie z art. 49 ust. 5 pkt 2 Poś; 
- dyrektor urzędu morskiego, dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich - zgodnie z art. 49 ust. 5 pkt 4 Poś; 
- marszałek województwa, dla pozostałych przedsięwzięć - zgodnie z art. 49 ust. 5 pkt 1 Poś; 
- państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - dla przedsięwzięć wymagających decyzji określonej w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9 Poś albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a Poś - zgodnie z art. 49 ust. 5 pkt 1a w zw. z art. 57 ust. 1 Poś.
Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 48 ust. 2 Poś): 
- minister właściwy do spraw środowiska, dla dróg i linii kolejowych będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenia raportu jest zawsze obowiązkowe - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 Poś; 
- marszałek województwa, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest zawsze obowiązkowe (z wyłączeniem dróg oraz linii kolejowych) - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 2a Poś; 
- wojewoda, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3 Poś; 
- wojewoda, dla przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 2 Poś; 
- dyrektor urzędu morskiego, dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 5 Poś; 
- starosta, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać ustalony - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 378 ust. 1 Poś; 
- państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest zawsze obowiązkowe (w tym przedsięwzięć jednocześnie mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000) i które wymagają decyzji określonej w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8  
i 9 Poś albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a Poś - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a w zw. z art. 57 ust. 1 Poś; 
- państwowy powiatowy inspektor sanitarny - dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać ustalony (w tym przedsięwzięć jednocześnie mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000) i które wymagają decyzji określonej w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9 Poś albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a Poś - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a w zw. z art. 57 ust. 1 Poś. 
Należy przy tym podkreślić, iż w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich postanowienie uzgadniające wydaje odpowiednio tylko wojewoda albo tylko dyrektor urzędu morskiego. Nie ma w tym zakresie obowiązku dodatkowego uzgodnienia przez organy ochrony środowiska (tj. marszałka województwa oraz starostę - w zależności od kategorii przedsięwzięcia).  

Wydawanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia i zakresu raportu (art. 51 ust. 3 Poś): 
- wojewoda, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. a i pkt 4 Poś; 
- wojewoda, dla przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 2 Poś; 
- dyrektor urzędu morskiego, dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 6 Poś; 
- starosta, dla pozostałych przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać ustalony - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 378 ust. 1 Poś; 
- państwowy powiatowy inspektor sanitarny - dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać ustalony (w tym przedsięwzięć jednocześnie mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000) i które wymagają decyzji określonej w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9 Poś albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a Poś - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a w zw. z art. 57 ust. 1 Poś. 
Analogicznie do uzgodnień, również i w tym przypadku dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich nie ma obowiązku uzyskiwania dodatkowej opinii organu ochrony środowiska czyli starosty.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2008-01-03

Ilość wyświetleń dokumentu: 5,972

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 11:41:07: Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz. 902) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 11:41:07

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 09.02.2016 r., 15:45.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 347408 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare